Domovská stránka Vše o nákupu Reklamační řád

Reklamační řád

REKLAMAČNÍ ŘÁD 

společnosti L.L.TRADE s.r.o., právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 237258, se sídlem Plzeňská 1270/97, Košíře, 150 00 Praha 5, IČO: 280 41 020 (dále uváděné též jen jako „Prodávající“ nebo jako „L.L.TRADE“).

 

Všeobecná ustanovení 

 1. Tento reklamační řád byl vypracován v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále uváděn jen jako „NOZ“) a dále v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále uváděno jen jako „ZOS“), a vztahuje se na zboží zakoupené od Prodávajícího (dále uváděno jen jako „Zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z vadného plnění (dále uváděno jen jako „Reklamace“).
 2. Zákazníkem internetového obchodu Prodávajícího, provozovaného na webové stránce umístěné na internetové adrese www.nase-regaly.cz, je buď (i) kupující spotřebitel, tj. fyzická osoba definovaná právními předpisy (viz. ustanovení § 419 NOZ a ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) ZOS), tedy fyzická osoba (člověk) uzavírající s Prodávajícím kupní smlouvu mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání (dále uváděn jen jako „Kupující – spotřebitelnebo též jen jako „Spotřebitel“), anebo (ii) kupující podnikatel, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti (dále uváděn jen jako „Kupující - podnikatel“). Kupující – spotřebitel a Kupující – podnikatel jsou dále společně označováni jen jako „Kupující“.
 3. Prodávající při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti a dodává Kupujícímu přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů výrobky nebo služby. 
 4. Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek. Uzavřením kupní smlouvy Kupující vyjadřuje souhlas se Všeobecnými obchodními podmínkami a s tímto Reklamačním řádem a potvrzuje, že je s obsahem těchto dokumentů řádně seznámen.
 5. Práva kupujícího z vadného plnění musí být vždy uplatněna v souladu s tímto Reklamačním řádem.

 

Odpovědnost Prodávajícího

Prodávající odpovídá Kupujícímu, že Zboží při převzetí Kupujícím nemá vady, tedy zejména že: 

• věc má vlastnosti, které si strany výslovně ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal, nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu Zboží a na základě reklamy jimi prováděné; 

• se věc hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí, nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá; 

• věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, pokud jakost či provedení byly určeny dle smluveného vzoru nebo předlohy; 

• je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; a 

• věc vyhovuje požadavkům právních předpisů. 

 

 

Práva Kupujícího z vadného plnění 

 1. Při převzetí Zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů Zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. Kupující není povinen takovéto Zboží od přepravce převzít a o zjištěném poškození bez zbytečného odkladu informuje Prodávajícího. Kupující je povinen bez zbytečného odkladu po převzetí Zboží zkontrolovat úplnost a neporušenost Zboží.
 2. Při osobním odběru Zboží Kupujícím, je okamžik převzetí Zboží okamžikem přechodu nebezpečí škody na Zboží z Prodávajícího na Kupujícího. Jestliže Kupující Zboží neprohlédne při převzetí, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, pouze pokud prokáže, že tyto vady mělo Zboží již v době přechodu nebezpečí škody na Zboží.
 3. V případě, že Zboží při převzetí není bez vad, má Kupující práva vyplývající ze zákona, zejména níže uvedená. Představuje-li vadné plnění podstatné porušení smlouvy, může Kupující dle své volby: 
 • • žádat odstranění vady dodáním nové či chybějící věci; 
 • • žádat odstranění vady opravou věci; 
 • • žádat přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo 
 • • odstoupit od kupní smlouvy
 1. Představuje-li vadné plnění nepodstatné porušení smlouvy, může Kupující dle své volby:
 • • žádat odstranění vady; nebo 
 • • žádat přiměřenou slevu z kupní ceny.
 1. Kupující dále může (bez ohledu na to, zda vadné plnění představuje podstatné, či nepodstatné porušení smlouvy) požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká součásti věci, může Kupující požadovat výměnu jen této součásti. Nejsou-li takové dodání a/nebo výměna možné, může odstoupit od kupní smlouvy, ledaže by to vzhledem k povaze vady bylo neúměrné, přičemž v takovém případě má Kupující právo pouze na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, na výměnu součásti či na odstoupení od smlouvy má Kupující rovněž v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. Neodstoupí-li Kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci či na výměnu součásti, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny (to platí i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit součást věci či věc opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době).
 2. Vada, která vznikla neodbornou montáží nebo jiným neodborným uvedením do provozu, je považována za vadu, pokud tato montáž nebo uvedení do provozu byly sjednány v kupní smlouvě a provedeny Prodávajícím nebo jinou osobu na odpovědnost Prodávajícího.
 3. Na dárky, které Prodávající poskytuje Kupujícímu bezplatně v rámci kupní smlouvy na jiné placené Zboží, nelze uplatnit záruku ani odpovědnost za vady nad rámec zákona. V případě odstoupení od kupní smlouvy je Kupující povinen Zboží, které je poskytované jako dárek vrátit v původním stavu Prodávajícímu.

 

Výluky

Práva z vadného plnění se nevztahují mimo jiné na vady vzniklé běžným opotřebením, neodborným zacházením (včetně neoprávněných zásahů do věci) a  použitím v  rozporu s  příslušnými návody k  obsluze, na vady způsobené vnějšími vlivy (zejména přepětím v elektrické síti či přírodními vlivy), Kupujícím či třetími osobami, na vady odpovídající míře používání či opotřebení, které věc měla při převzetí Kupujícím, jedná-li se o věc prodávanou jako použitou, a v případě věcí prodávaných se slevou, na vady, pro které byla takové sleva poskytnuta. Kupující rovněž nemá práva z vad, na které byl při uzavírání kupní smlouvy výslovně upozorněn. 

 

Lhůty a uplatnění práv z vadného plnění

 1. Kupující může svá práva z vadného plnění uplatnit ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží. U použitého zboží ve lhůtě 12 měsíců od převzetí zboží. Po uplynutí lhůty nelze právo z vad u Prodávajícího uplatnit, ledaže se smluvní strany dohodnou jinak nebo Prodávající či výrobce poskytne zvláštní záruku za jakost nad rámec jeho zákonných povinností.
 2. Záruční doba začíná běžet převzetím Zboží Kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo Zboží v opravě. V případě výměny Zboží v rámci záruční opravy pokračuje původní záruční doba.
 3. Kupující uplatní reklamaci u Prodávajícího, a to v jeho provozovně na adrese Manětín 317, 331 62 Manětín, telefonicky na čísle 727 893 962 či elektronickou poštou na adrese objednavky@l-ltrade.cz.
 4. Kupující svá práva z vadného plnění uplatní bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že na zboží je vada. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud kupující zboží užívá, ačkoliv o vadě ví.
 5. Pro uplatnění nároku z vadného plnění, je Kupující povinen předložit Prodávajícímu zakoupené Zboží, dále je povinen předložit doklad o zakoupení Zboží v obchodě Prodávajícího, uvést přesný popis, jak se reklamovaná vada projevuje a dále Kupující Prodávajícímu sdělí, jaké právo z vadného plnění zvolil. Pokud Kupující volbu práva neuplatní, rozhodne o způsobu odstranění případné zjištěné vady Prodávající v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
 6. Prodávající, resp. jeho pracovník pověřený přijímáním reklamací, vždy vyhotoví písemné potvrzení o tom, kdy Kupující svá práva z vad uplatnil, jakou vadu Kupující vytýká a jaké konkrétní právo uplatňuje, obsahující zároveň kontaktní údaje na Kupujícího, které budou závazné pro účely komunikace Prodávajícího a Kupujícího v souvislosti s reklamací. Prodávající je oprávněn v potvrzení uvést další údaje o stavu reklamované věci, např. jiné než vytýkané vady, zjevné mechanické poškození věci či jiné skutečnosti vylučující práva spotřebitele z vad. Stejnopis potvrzení prodávající vydá spotřebiteli.
 7. Kupující není oprávněn reklamovat vadu, která byla u Prodávajícího uplatněna již v minulosti, pokud na tuto vadu byla poskytnuta sleva z kupní ceny.
 8. Práva z vadného plnění zaniknou, nebyla-li uplatněna v zákonné době.

 

Vyřízení reklamace

 1. Prodávající předá Kupujícímu při vyřízení reklamace písemné potvrzení o jejím vyřízení, obsahující zejména datum a způsob vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.
 2. Reklamace Spotřebitele, včetně odstranění vady, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající se Spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty, resp. prodloužené lhůty, se má za to, že vada na věci skutečně existovala a Spotřebitel má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Reklamace Kupujícího – podnikatele bude Prodávajícím vyřízena ve lhůtě, na které se dohodnou.
 3. O způsobu vyřízení reklamace vyrozumí Prodávající Kupujícího prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v potvrzení o přijetí reklamace a vyzve jej k vyzvednutí věci. Pokud se Prodávajícímu nepodaří Kupujícího tímto způsobem kontaktovat z důvodů na straně Kupujícího (nepřebírání pošty, nereagování na telefonáty apod.), platí, že je věc připravena k vyzvednutí 30. den následující po uplatnění reklamace (bez ohledu na to, zda byla reklamace uznána či zamítnuta). Bude-li reklamace zamítnuta, Prodávající Kupujícímu písemně sdělí důvod zamítnutí.
 4. Nevyzvedne-li si Kupující věc do 30 dnů od sdělení Prodávajícího, že je věc připravena k vyzvednutí (příp. do 30 dnů ode dne, kdy dle tohoto řádu platí, že je věc připravena k vyzvednutí), je Prodávající oprávněn požadovat po Kupujícím úhradu poplatku za skladování věci ve výši 50,- Kč za každý započatý den prodlení Kupujícího s vyzvednutím věci. Pokud výše tohoto poplatku přesáhne cenu věci, za kterou byla Kupujícímu prodána, je Prodávající oprávněn dle své volby věc svým jménem na účet Kupujícího prodat a pohledávku Kupujícího na vydání výtěžku započíst proti své pohledávce za Kupujícím z titulu poplatku za skladování, nebo si věc bez dalšího ponechat, přičemž v takovém případě zanikne povinnost Kupujícího hradit poplatek za skladování a zároveň Kupující nebude mít žádné právo na vrácení kupní ceny uhrazené za věc či na vydání věci. Tento odstavec se použije obdobně v případě oprav věci Prodávajícím pro Kupujícího mimo rámec jeho zákonných práv z vadného plnění (tj. zejména pro opravy věci po uplynutí zákonné lhůty pro uplatnění práv či pro opravy vad, za které Prodávající neodpovídá).
 5. Spotřebitel má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů na uplatnění reklamace, přičemž tyto náklady jsou chápány jako nejnižší možné. Jedná se zejména o poštovné za zaslání reklamovaného Zboží. Spotřebitel o proplacení těchto nákladů musí požádat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění.
 6. Prodávající výslovně upozorňuje Spotřebitele na skutečnost, že spotřebitelské spory vyplývající z kupní smlouvy na prodej zboží uzavřené s Prodávajícím nebo s ní jinak související, jež nebyly vyřešeny s Prodávajícím přímo, je podle ustanovení § 20d a násl. a § 20n a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, jakožto subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, příslušná řešit Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha.

 

Závěrečná ustanovení

 1. Práva Kupujícího vyplývající ze zákona nejsou tímto Reklamačním řádem dotčena.
 2. Tento Reklamační řád je platný od 1.2.2020. Změny reklamačního řádu jsou vyhrazeny. Nově vydaný Reklamační řád vždy nahrazuje předchozí Reklamační řády vydané Prodávajícím.