Domovská stránka Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

I.

Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů ve smyslu čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen: „GDPR”) je obchodní společnost L.L.Trade s.r.o., IČ 28041020, se sídlem Plzeňská 1270/97, 150 00 Praha 5 (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou:

doručovací adresa: Manětín 317, 331 62 Manětín

email: obchod@l-ltrade.cz

telefon: 733 330 444

 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje, a dále údaje nezbytné pro plnění smlouvy. Identifikačními údaji se rozumí zejména jméno a příjmení, uživatelské jméno a heslo, IČO a DIČ, nakupujete-li jako podnikatel. Kontaktními údaji se rozumí zejména osobní údaje, které umožňují správci kontakt s Vámi, zejména e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa pro doručení, fakturační adresa. Správce rovněž zpracovává údaje o Vašem nákupním chování, kterými jsou zejména údaje o uskutečněných nákupech, způsobu platby, způsobu doručení zboží, jakož i údaje o reklamacích zakoupeného zboží.

 

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Správce zpracovává Vaše osobní údaje v rozsahu, který je nezbytný pro účel zpracování, tedy zejména pro uskutečnění obchodu nebo poskytnutí služby, kterou si se správcem sjednáváte, dále pro splnění zákonných povinností správce, pro jednání o smlouvě a plnění smlouvy, jakož i z titulu oprávněného zájmu správce dat (zasílání obchodních sdělení, přímý marketing správcem prodávaných produktů apod.).
 2. Správce zpracovává Vaše údaje buď bez Vašeho souhlasu (např. na základě plnění smlouvy, z důvodu plnění právní povinnosti nebo oprávněného zájmu správce) anebo na základě Vašeho souhlasu.
 3. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je 
 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • splnění právních povinností, které se na správce vztahují podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby. 
 1. Účelem zpracování osobních údajů je zejména
 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontaktní údaje - emailová adresa, telefonní číslo, adresa, případně fakturační adresa, IČO a DIČ v případě podnikatele), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. 
 1. Pokud se správcem jako fyzická osoba uzavřete kupní smlouvu nebo objednávku na dodání zboží, zpracovává správce Vaše osobní údaje za účelem plnění smlouvy nebo objednávky. Jedná se o Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o Vašich objednávkách. Jestliže u správce objednáte dodání zboží jako zástupce právnické osoby nebo jako zaměstnanec fyzické osoby samostatně výdělečně činné, zpracovává správce za účelem plnění smlouvy Vaše identifikační údaje a kontaktní údaje, identifikační a kontaktní údaje o osobě, kterou zastupujete a údaje o jejích objednávkách.    
 2. Pokud u správce objednáte dodávku zboží nebo s ním uzavřete kupní smlouvu, uchovává Vaše identifikační a kontaktní údaje, a údaje o zakoupeném zboží na základě jeho oprávněného zájmu za účelem ochrany právních nároků, za účelem vnitřní evidence a kontroly a za účelem zasílání marketingových sdělení a nabídek. Oprávněným zájmem správce je zde ochrana jeho právních nároků, kontrola řádného poskytování jeho služeb a propagace jeho produktů a služeb.
 3. Proti zpracování osobních údajů, které je realizováno na základě oprávněného zájmu správce, máte právo uplatnit námitku.
 4. Správce je povinen plnit určité zákonem stanovené povinnosti. Na tomto právním základě zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o uskutečněných obchodech. Důvodem je plnění povinností správce, které vyplývají zejména z následujících právních předpisů:

 

-          zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

-          zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,

-          zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,

-          zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

 1. Pokud navštívíte webové stránky správce umístěné na internetové adrese www.nase-regaly.cz, ukládá správce ve Vašem internetovém prohlížeči nebo pevném disku Vašeho zařízení soubory cookies. Některé cookies umožňují správci propojit Vaše aktivity během prohlížení webových stránek správce od chvíle, kdy otevřete okno webového prohlížeče, do okamžiku, kdy okno webového prohlížeče zavřete. Ve chvíli, kdy okno webové prohlížeče zavřete, se tyto cookies vymažou. Jiné cookies zůstávají v zařízení po nastavenou dobu a aktivují se pokaždé, když navštívíte webovou stránku, která konkrétní cookie vytvořila. Cookies do Vašeho zařízení správce jednak ukládá a jednak správce čte ty cookies, které do Vašeho zařízení uložil web správce. Takové cookies jsou nezbytné pro řádné fungování webové stránky správce. Jestliže ve svém prohlížeči zablokujete tyto cookies, pak webová stránka správce nemusí fungovat správně a správce nemusí být schopen poskytovat své služby.
 2. Pokud budete se správcem komunikovat prostřednictvím emailu či sociálních sítí, pak správce bude zpracovávat Vaše identifikační a kontaktní údaje a záznamy o proběhlé komunikaci, a to na základě oprávněného zájmu správce, zejména za účelem vyřízení Vašich dotazů a požadavků, dále za účelem evidence Vašich požadavků tak, aby správce mohl kontrolovat, zda tyto požadavky plní řádně a včas, za účelem prokazování, že Váš požadavek správce přijal a vyřídil a rovněž za účelem analýzy požadavků z důvodu zlepšování kvality služeb správce.
 3. Jestliže navštívíte pobočku správce v Manětíně na adrese Manětín 317, 331 62 Manětín, bude správce zpracovávat nahrávku z kamerového systému, na kterém můžete být zachyceni, a to na základě oprávněného zájmu správce za účelem ochrany majetku správce, případně Vašeho majetku, jakož i za účelem ochrany osob pohybujících se v prodejně správce a jejím bezprostředním okolí. Pro tento účel uchovává správce osobní údaje po dobu 30 dnů.
 4. Pokud se správcem nemáte uzavřenou objednávku na dodání zboží nebo kupní smlouvu a při poskytnutí svých údajů udělíte správci svůj souhlas, může správce Vaše identifikační a kontaktní údaje použít pro zasílání nabídek a obchodních sdělení prostřednictvím emailu, případně Vám správce může sdělit svou nabídku telefonicky, prostřednictvím textové zprávy či Vám ji může zaslat poštou. Tento Váš souhlas je zcela dobrovolný a můžete jej kdykoliv odvolat. Pro odvolání Vašeho souhlasu kontaktujte správce prostřednictvím kontaktních údajů, které jsou uvedeny výše v článku I. odst. 2. tohoto dokumentu.
 5. Ze strany správce nedochází k automatizovanému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.
 6. Osobní údaje jsou zpracovány v elektronické podobě pomocí prostředků výpočetní techniky nebo v listinné podobě.

 

IV.

Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje 
 • po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a k uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (zpravidla po dobu trvání promlčecí doby tři roky a dále jeden rok po jejím uplynutí s ohledem na nároky uplatněné na konci promlčecí doby). V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení, zpracovává správce Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení a zbývající část promlčecí doby po ukončení těchto řízení. 
 • po dobu nezbytnou pro splnění všech povinností správce, ať se jedná o povinnosti smluvní či povinnosti uložené správci obecně závaznými právními předpisy, v daných případech zpracovává správce osobní údaje po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy (nejvýše po dobu deseti let od vydání posledního dokladu k Vaší objednávce).  
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle po dobu deseti let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 • získané prostřednictvím uživatelského účtu či jiným obdobním způsobem po dobu využívání služeb správce a dále obvykle po dobu pěti let po zrušení uživatelského účtu.
 • pro ostatní uvedené účely zpracovává správce osobní údaje po dobu nejvýše dvanácti měsíců.  
 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže. 

 

V.

Předávání osobní údajů třetím subjektům

 1. V některých případech správce předává Vaše osobní údaje svým smluvním partnerům, kteří se nacházejí rovněž v roli správce, za účelem zajištění platby, přepravy zboží, jakož i k zajištění dalších náležitostí Vaší objednávky. Jedná se zejména o tyto případy: 
 • pokud jste adresátem dodávky zboží, která byla objednána u správce, a která je doručována prostřednictvím přepravní společnosti, pak správce předává Vaše osobní údaje smluvním partnerům zajišťujícím doručení a přepravu zásilek (RSC Logostics, logistické družstvo, se sídlem Masarykovo nábřeží 2018/10, Nové Město, 120 00 Praha 2, IČO: 48151556),
 • pokud platíte zboží kartou, pak správce předává Vaše osobní údaje partnerům provozujícím platební systémy pro potřeby zajištění platby (ComGate Payments, a.s., se sídlem Jankovcova 1596/14a, Holešovice 170 00 Praha 7, IČO 279 24 505, O2 Czech Republic a.s., se sídlem Praha 4 – Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22, IČO 601 93 336),
 • v rámci plnění zákonných povinností je správce povinen, je-li k tomu vyzván, předat osobní údaje orgánům veřejné moci (např. Policie ČR, soudy apod.).
 1. Správce dále může předávat osobní údaje třetím osobám, které pro správce
 • zajišťují služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 • zajišťují marketingové služby,
 • poskytují právní služby, účetnictví, daňové poradenství a služby v oblasti pojištění (advokáti, auditoři, daňoví poradci, pojišťovny apod).
 1. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

VI.

Vaše práva při zpracování osobních údajů

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte 
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, 
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. 
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR. 
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a 
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR. 
 • právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů. 
 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.
 2. Ve všech záležitostech týkajících se zpracování Vašich osobních údajů se můžete obrátit na správce prostřednictvím emailové adresy: obchod@l-ltrade.cz
 3. Vaši žádost vyřídí správce bez zbytečného odkladu nejpozději do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zvláště z důvodu složitosti Vašeho požadavku, je správce oprávněn prodloužit uvedenou lhůtu o další dva měsíce. O takovém prodloužení Vás bude správce informovat.

 

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

 

 

 

VIII.

Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů, a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.2.2020.